A helyszíni bír­ság össze­ge
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEKA szabálysértési eljárás


A helyszíni bír­ság mi­ni­muma 5 ezer forint, ma­xi­muma pedig 50 ezer forint, sőt 6 hó­na­pon be­lü­li is­mé­telt el­kö­ve­tés e­se­tén 70 ezer forint (köz­le­ke­dé­si és köz­le­ke­déssel kap­cso­la­tos sza­bály­sér­té­sek kivé­te­lé­vel). Fiatalkorú e­se­tén helyszíni bír­ság csak tör­vényes kép­vi­se­lő­je je­len­lé­té­ben szab­ha­tó ki, ma­xi­mum 25 ezer forint összegben, a­mennyi­ben annak meg­fi­ze­té­sét a fiatalkorú vál­lal­ja.

            előző definíció                                                             következő definíció  Ellenőrizd tudásod!
 
©2019 Rendorleszek.hu