A helyszíni bír­ságolás
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEKA szabálysértési eljárás


A sza­bály­sér­té­si jogban az ún. som­más, egy­sze­rűsített és gyorsított el­já­rási módok leg­gya­ko­ribb, legolcsóbb, és a prevencióval össze­függő célokat leginkább szol­gá­ló vál­to­za­ta a helyszíni bír­ságolás, ahol az el­já­rás – a­nél­kül, hogy elkezdődne – a jogerős ha­tá­ro­zattal egyenér­tékű ér­de­mi dön­téssel zárul.
Minden e­set­ben szük­sé­ges az el­kö­ve­tő ellenőr­zése az SzNyR­-ben. Az i­lyenfajta ha­tó­sági szank­ci­o­ná­lás igazi ér­téke abban áll, hogy egyszerre tör­té­nik a jog­sér­tés és annak fe­le­lős­ségre vonása, így a legnagyobb eséllyel tu­da­tosítja az el­kö­ve­tő­vel, hogy a jog­sér­tés nem maradhat bün­tet­lenül. A Szabs. tv. előtérbe helyezi a helyszíni bír­ságolás jogin­téz­ményét, mi­u­tán a ren­dőr­ség szá­má­ra teljes körű – az el­zá­rás­sal is bün­tet­he­tő sza­bály­sér­té­sek­re is kiter­je­dő –, ál­ta­lá­nos helyszíni bír­ságolási, il­let­ve al­ter­na­tí­vá­ja­ként szóbeli fi­gyel­mez­te­tési le­he­tő­sé­get biz­to­sít. Ezen sza­bálytól el­té­rő­en a­zon­ban megha­tá­ro­zott esetekben a sza­bály­sér­tést meg­ál­la­pí­tó jog­sza­bály ki­zár­ja a helyszíni bír­ság le­he­tő­ségét. Az egyes sza­bály­sér­té­si tör­vényi tény­ál­lások már csak az egyéb helyszíni bír­ságolási jog­körrel felruházottakra utalnak.
Helyszíni bír­ság ki­sza­bá­sá­ra – a Szabs. tv­-ben megha­tá­ro­zott esetekben – az a­láb­bi­ak is jo­go­sul­tak:
1) a já­rá­si hi­va­tal arra felhatalmazott ügy­in­té­zője,
2) a Nemzeti Adó- és Vám­hi­va­tal vám­szer­ve,
3) a hivatásos ka­tasz­tró­fa­vé­del­mi szerv arra felhatalmazott ügy­in­té­zője,
4) a köz­le­ke­dé­si ha­tó­ság ellenőre,
5) a közte­rü­let-felügyelő,
6) a természetvé­del­mi őr, az önkormányzati természetvé­del­mi őr,
7) az erdészeti ha­tó­ság arra felhatalmazott ügy­in­té­zője,
8) a halászati őr,
9) a mezőőr.

            előző definíció                                                             következő definíció  Ellenőrizd tudásod!
 
©2020 Rendorleszek.hu