Közúti köz­le­ke­dé­si elő­életi pontrendszer
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEKA közlekedéssel kapcsolatos szabályszegések egyéb jogkövetkezményei


A ve­ze­tői engedéllyel rendelkező sze­mélyek egyes sza­bály­sze­géshez kapcsolódóan jog­sza­bály­ban megha­tá­ro­zott ún. elő­életi pontot kapnak, ki­vé­ve, ha az adott cse­lek­mény miatt jár­mű­ve­ze­téstől el­til­tás szank­ci­óban részesülnek. A pontok mér­té­ke gondatlan bűn­cse­lek­mény e­se­tén 9, szán­dékosnál 11, sza­bály­sér­tés és közi­gaz­gatási bír­sággal súj­tan­dó sza­bály­sze­gés mel­lett 1-8 pont kö­zöt­ti. A pontrendszer ha­tá­lya alá tar­to­zó sza­bály­sze­gést el­bí­rá­ló sza­bály­sér­té­si ha­tó­ság, közi­gaz­gatási ha­tó­ság, fe­gyel­mi ha­tó­ság, a helyszínen al­kal­ma­zott közi­gaz­gatási bír­ság és a helyszíni bír­ság ki­sza­bá­sá­ra jo­go­sult ha­tó­ság az el­kö­ve­tőt tájékoztatja az adott cse­lek­mény­hez ren­delt pontok számáról, és arról értesíti a ve­ze­tői engedély nyilvántartást. A pontrendszer al­kal­ma­zá­sá­nak vég­ső jog­kö­vet­kez­mé­nye 3 éven belül 18 pont elérésénél, a ve­ze­tői engedélynek a köz­le­ke­dé­si i­gaz­gatási ha­tó­ság által 6 hónapra tör­té­nő visszavonása, a­mely csak utánképzés teljesítésének igazolása e­se­tén adható vissza. A 18 pont elérését meg­e­lő­ző­en a pontok szá­ma önkéntes utánképzéssel csök­kenthető (egy éven belül csak egyszer).
A pontrendszer alkalmazása bizonyítottan a köz­le­ke­dé­si morál po­zi­tív irányba tör­té­nő befolyásolásához, a jár­mű­ve­ze­tésre alkalmatlan sze­mélyek kiszűréséhez, ezáltal a köz­le­ke­désbiztonság javulásához vezethet.

            előző definíció                                                             következő definíció  Ellenőrizd tudásod!
 
©2019 Rendorleszek.hu