Objektív fe­le­lős­sé­gen a­la­pu­ló közi­gaz­gatási bír­ság
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEKA közlekedéssel kapcsolatos szabályszegések egyéb jogkövetkezményei


E jogin­téz­mény ér­tel­mé­ben a gépjár­mű üzemben tartója, il­let­ve a gépjár­művet hasz­nálatra átvevő sze­mély felel azért, hogy az ál­ta­la üzemeltetett, il­let­ve hasz­nált gépjár­művel az egyes e­lő­írások betartásra kerüljenek.
A közi­gaz­gatási bír­ság ha­tá­lya alá tar­to­zó sza­bály­sze­gé­sek cso­port­ja­i:
1) a meg­en­gedett legnagyobb sebességre (gyorshajtás);
2) a vasúti átjárón való áthaladásra;
3) a jár­műforgalom irányítására szol­gá­ló fényjelző készülék piros jel­zésére;
4) az autópálya leálló sávjának i­gény­bevételére;
5) a behajtási ti­la­lomra, a kor­lá­to­zott övezetre (zóna), a kö­te­le­ző haladási irányra;
6) a természet védelmére;
7) az útdíjkö­te­les útszakaszok hasz­nálatáért fi­ze­ten­dő, meg­tett úttal a­rá­nyos útdíjra;
8) a meg­en­gedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelést meg­ha­la­dó jár­művek köz­ú­ti köz­le­ke­désére;
9) a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mé­rés e­red­mé­nye befolyásolásának tilalmára
vonatkozó rendelkezések.
E sza­bá­lyok meg­sze­gé­se e­se­tén 10 ezer – 300 ezer, il­let­ve az u­tol­só két pontban felsoroltaknál akár 800 ezer forintig ter­je­dő közi­gaz­gatási bír­ságot kell ki­szab­ni, a vég­re­haj­tási rendeletben megha­tá­ro­zottak sze­rint.
A bír­ságolással kap­cso­la­tos el­já­rás a ren­dőr­ség, első fokon a Vas és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ren­dőrfőkapitányok, másodfokon a budapesti ren­dőrfőkapitány ha­tás­kö­ré­be tartozik.

            előző definíció                                                             következő definíció  Ellenőrizd tudásod!
 
©2019 Rendorleszek.hu