Vétkességen a­la­pu­ló közi­gaz­gatási bír­ság
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEKA közlekedéssel kapcsolatos szabályszegések egyéb jogkövetkezményei


A jogalkotó 2009. augusztus 1-től a köz­ú­ti árufuvarozáshoz és sze­mélyszál­lításhoz kapcsolódó rendelkezések megszegőivel szem­ben szintén közi­gaz­gatási bír­ság al­kal­ma­zá­sát ren­delte el, a­me­lyet – ellenőr­zési jo­go­sult­ságukhoz igazodóan – a ren­dőr­sé­gen kí­vül a köz­le­ke­dé­si, a ka­tasz­tró­fa­vé­del­mi, a munkaügyi és a vámha­tó­ság, valamint a közte­rü­let-felügyelet ha­tás­kö­ré­be utalt. Ennek keretében 2011. július 1-jétől a helyszíni in­téz­ke­dés során ismertté vált szabályszegő közi­gaz­gatási bír­ságolására vo­nat­ko­zó­an új sza­bá­lyo­kat vezetett be. Ezzel a sza­bály­sér­té­si el­já­rás al­ter­na­tíváját jelentő objektív bír­ságon túl megteremtette a helyszíni bír­ság jogin­téz­ményének közi­gaz­gatási al­ter­na­tíváját is.
A köz­ú­ti forgalomban tör­té­nő ellenőr­zés során a megha­tá­ro­zott sza­bály­sze­gést el­kö­ve­tő személlyel szem­ben a ren­dőr­ség el­já­ró tagja ha­tá­ro­zathozatal nél­kül szabja ki a kü­lön jog­sza­bály­ban megha­tá­ro­zott mér­té­kű – 10 ezer és 300 ezer forint kö­zöt­ti – fix összegű bír­ságot. A vég­re­haj­tási rendelkezések ér­tel­mé­ben a kiszabott bír­ságról a szabályszegőt í­rás­ban kell tájékoztatni (ma­gyar, angol, német vagy orosz nyelven). Ha az el­kö­ve­tő a jog­sér­tés té­nyét nem vitatja, tájékoztatja a cse­lek­mény­hez ren­delt bün­te­tő pontokról, valamint arról, hogy a dön­téssel szem­ben fellebbezésnek nincs helye, de 30 napon belül bí­ró­sági felülvizsgálat kezdeményezhető. A tá­jé­koz­ta­tás átvé­te­lét a szabályszegő aláírásával igazolja. A bír­ságot a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával is megfizetheti (a­mennyi­ben ennek felté­te­lei biz­to­sítottak), avagy 30 napon belül kell lerónia. A gépjár­műve­ze­tő távollétében a jár­mű szélvédőjére, il­let­ve egyéb helyen jól lát­ha­tó módon kell a közi­gaz­gatási bír­ságolásról az értesítést elhelyezni.
A köz­ú­ti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok kö­zül az a­láb­bi­akra vonatkozik:
1) a meg­en­gedett legnagyobb sebességre (gyorshajtás),
2) a vasúti átjárón áthaladásra,
3) a jár­műforgalom irányítására szol­gá­ló fényjelző készülék piros jel­zésére,
4) az autópálya leálló sávjának i­gény­bevételére,
5) a behajtási ti­la­lomra, a kor­lá­to­zott övezetre (zóna), a kö­te­le­ző haladási irányra,
6) a biztonsági öv hasz­ná­la­tá­ra,
7) a jár­műve­ze­tő szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára (ittas vezetés),
8) az útdíjkö­te­les útszakaszok hasz­nálatáért fi­ze­ten­dő, meg­tett úttal a­rá­nyos útdíjra.

            előző definíció                                                             következő definíció  Ellenőrizd tudásod!
 
©2019 Rendorleszek.hu