KvízkérdésekAz a­rá­nyos­ság kö­ve­tel­ménye 15. § (2)
point.gif
KÖZREND — 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről — A rendőrség működésének általános elvei és szabályai


Több le­het­sé­ges és al­kal­mas ren­dőr­i in­téz­ke­dés, illetőleg esz­köz kö­zül azt kell, a­mely az e­red­mé­nyes­ség biz­to­sítása mel­lett az in­téz­ke­déssel é­rin­tettre a korlátozással, sérüléssel vagy jár.
 
©2020 Rendorleszek.hu