KvízkérdésekA köz­tár­sa­sági elnök sze­mélye sérthetetlen,
point.gif
ÁLTALÁNOS JOGELMÉLETI ÉS KÖZJOGI ISMERETEK — Az államhatalmi szervek rendszere


ellene bün­te­tő­el­já­rást csak megbízatásának után lehet indítani. Az Alaptör­vényt vagy tisztsége gyakorlásával össze­függésben vala­mely tör­vényt szán­dé­ko­san meg­sér­tő, il­let­ve bűn­cse­lek­ményt el­kö­ve­tő köz­tár­sa­sági elnökkel szemben az or­szággyűlési képviselők indítványozhatja a tisztségtől való megfosztást.
 
©2020 Rendorleszek.hu