KvízkérdésekAz in­téz­ke­dési kö­te­le­zett­ség
point.gif
KÖZREND — 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről — A rendőrség működésének általános elvei és szabályai


A ren­dőr jogkö­ré­ben el­jár­va kö­te­les vagy kezdeményezni, ha a, a köz­rendet vagy az rend­jét sér­tő vagy ve­szélyeztető tényt, kö­rül­ményt vagy cse­lek­ményt ész­lel, il­let­ve ilyet a hoznak. Ez a kö­te­le­zett­ség a ren­dőrt halaszthatatlan e­set­ben szol­gálaton is ter­he­li, fel­té­ve, hogy az in­téz­ke­dés szük­sé­gességének időpontjában in­téz­ke­désre ál­la­potban van. A ren­dőr kö­te­les a tör­vény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás intézkedni.
 
©2020 Rendorleszek.hu