KvízkérdésekBüntetéski­sza­bás
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEK — Büntetőjogi ismeretek


Büntetéski­sza­bás alatt a azt a te­vé­keny­ségét ért­jük, a­mely­nek során a jog­sza­bályban megha­tá­ro­zott ke­re­tek kö­zött – a konk­rét eset kö­rül­mé­nyeinek fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel – megha­tá­roz­za a bűn­cse­lek­mény miatt alkalmazható bün­te­tés és annak.
A bün­te­tést – cél­já­nak szem előtt tartásával – a tör­vényben megha­tá­ro­zott ke­re­tek kö­zött úgy kell ki­szab­ni, hogy i­ga­zod­jék a bűn­cse­lek­mény tár­gyi sú­lyá­hoz, a bű­nösség fo­ká­hoz, az el­kö­ve­tő tár­sa­da­lomra ve­szé­lyes­sé­gé­hez, valamint az egyéb eny­hí­tő és sú­lyos­bí­tó kö­rül­mé­nyek­hez.
A bün­te­tés ki­sza­bá­sá­nál ér­té­ke­len­dő kö­rül­mé­nyek jel­le­gü­ket te­kint­ve tár­gyi és a­la­nyi kö­rül­mé­nyek, a­me­lyek ha­tá­sa vagy lehet.
 
©2020 Rendorleszek.hu