KvízkérdésekA sza­bály­sér­tés miatt el­já­ró ha­tó­ságok
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEK — A szabálysértési eljárás


- Az sza­bály­sér­té­si ha­tó­ság
A megyei (fővárosi) já­rá­si (fővárosi ke­rü­le­ti) hi­va­tala (a to­váb­bi­ak­ban: já­rá­si hi­va­tal). Eljár minden o­lyan sza­bály­sér­té­si ügy­ben, a­me­lyet kü­lön jog­sza­bály nem utal más ha­tó­ság vagy szerv ha­tás­kö­ré­be.
- A ren­dőr­ha­tó­ság
A ren­dőr­sé­gen a ren­dőr­ka­pi­tány­sá­gok és az egyes fel­a­da­tok ellá­tására létrehozott ren­dőr­i szer­vek jár­hat­nak el sza­bály­sér­té­si ha­tó­sági jog­kör­ben. A ren­dőr­ség a­lap­ve­tő feladatai ér­tel­mé­ben ezen kí­vül köz­re­mű­kö­dik a sza­bály­sér­té­sek meg­e­lő­zé­sé­ben és fel­de­rí­té­sé­ben is, ha­tás­köre ak­kor áll fenn, ha a sza­bály­sér­tést meg­ál­la­pí­tó jog­sza­bály ki­fe­je­zet­ten ki­nyil­vá­nít­ja. Teszi ezt ál­ta­lá­ban a köz­rendet vagy a köz­le­ke­dés biztonságát sér­tő, il­let­ve ve­szélyeztető cse­lek­mé­nyek­nél.
- A vámha­tó­ság
A vám­sza­bály­sér­té­sek miatt az el­já­rás a Nemzeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) feladat- és ha­tás­körrel rendelkező szerve (vám­szer­ve) ha­tás­kö­ré­be tartozik. E speciális szak­ér­tel­met i­gény­lő sza­bály­sér­té­se­ket tartalmazó fejezetben a Szabs. tv. kü­lön ha­tás­kö­ri ren­del­ke­zés­ben utal az el­já­ró szerv­re.
 
©2020 Rendorleszek.hu