KvízkérdésekA sza­bály­sér­té­si el­zá­rás
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEK — Szabálysértési anyagi jogi ismeretek


Alkotmányos a­lap­jo­got, a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­toz­za, ezért szi­go­rú ga­ran­ci­ák mel­lett al­kal­maz­ha­tó:
1) ki­zá­ró­lag ál­la­pít­hat meg el­zá­rás­sal bün­tet­he­tő sza­bály­sér­tést,
2) az el­zá­rás minden e­set­ben a pénz­bír­ság al­ter­na­tí­vá­ja­ként, vagy­la­go­san al­kal­maz­ha­tó,
3) ezen sza­bály­sér­té­sek el­bí­rá­lá­sa ha­tás­kör­be tartozik.
A Szabs. tv. a kö­vet­ke­ző tény­ál­lás­ok­nál teszi le­he­tő­vé az al­kal­ma­zá­sát:
1),
2) ön­ké­nyes be­köl­tö­zés,
3) tá­vol­tar­tó ha­tá­ro­zat sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­se,
4) kö­te­le­ző tar­tóz­ko­dás sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­se,
5) rend­za­va­rás,
6) ga­ráz­da­ság,
7) köz­biz­ton­ság­i te­vé­keny­ség jo­go­su­lat­lan vég­zé­se,
8) til­tott pros­ti­tú­ci­ó,
9) ve­szé­lyes fenyegetés,
10) fel­osz­la­tott e­gye­sü­let te­vé­keny­ségében való rész­vé­tel,
11) va­lót­lan be­je­len­tés,
12) hi­va­talos sze­mély által elkö­ve­tett hamis sta­tisz­ti­ka­i a­dat­szol­gál­ta­tás,
13) jár­mű­ve­ze­tés az eltiltás ha­tá­lya alatt,
14) a tulajdon elleni sza­bály­sér­tés,
15) köz­ér­de­kű üzem működésének meg­za­va­rá­sa,
16) kor­lá­to­zott rob­ba­nó­any­ag-pre­kur­zor­ral kap­cso­la­tos te­vé­keny­ség foly­ta­tá­sa az eltiltás ha­tá­lya alatt,
17) jo­go­su­lat­lan va­dá­szat,
18) tu­laj­do­no­si hozzájárulás nél­kü­li é­pí­tés,
19) é­let­vi­tel­sze­rű köz­te­rü­le­ti tar­tóz­ko­dás sza­bá­lya­i­nak meg­sér­té­se.
Időtar­ta­ma: 1- napig, hal­ma­za­ti bün­te­tésnél napig terjedhet.
 
©2020 Rendorleszek.hu