Rendészeti szakvizsga kvízkérdésekAz e­lő­ve­ze­tés
point.gif
BÜNTETő- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI ISMERETEK — A szabálysértési eljárás


Személyi korlátozó kény­szerin­téz­ke­dés, annak ér­de­ké­ben, hogy – az el­já­ró ha­tó­ság (bí­ró­ság) rendelkezése a­lap­ján – az é­rin­tett (el­kö­ve­tő, tanú) jelenléte az adott el­já­rás során le­he­tő­vé váljon, il­let­ve a sza­bály­sér­té­si el­zá­rás­ra (átváltoztatás miatti is) sor kerülhessen. Ezen le­het­sé­ges jogkövetkezményre az é­rin­tett figyelmét e­lő­ze­tesen fel kell hívni (i­dé­zésben, ha­tá­ro­zat­ban). Kíséréssel és egyaránt végrehajt­ha­tó. Garanciális kö­ve­tel­ményként az e­lő­ve­ze­tést elrendelő ha­tá­ro­zat csak ügy­ész­i jóváhagyással hajt­ha­tó végre. Az e­lő­ve­ze­tés költ­ségeit az elővezetett kö­te­les megtéríteni.
Foganatosítására jo­go­sul­tak: a és a NAV vám­szer­ve.
 
©2020 Rendorleszek.hu