Rendészeti szakvizsga kvízkérdésekZár alá vétel
point.gif
KÖZIGAZGATÁSI JOGI ISMERETEK — A közigazgatási hatósági eljárás


A jo­go­sult vala­mely dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására, azaz zár alá vétel in­téz­ke­dés al­kal­ma­zá­sá­ra, ha a tény­ál­lás más­ként nem tisztázható, vagy az jelentős késedelemmel járna, vagy a zár alá vétel mellőzése a tény­ál­lás tisztázásának si­ke­rét ve­szélyeztetné. Nem ve­he­tő zár alá o­lyan dolog, a­mely a birtokosa, egészségének fenntartásához, il­let­ve az életfelté­te­lei fenntartásához egyébként nél­külözhetetlen jö­ve­de­lem­szer­zé­sé­hez szük­sé­ges.
 
©2020 Rendorleszek.hu